Polityka prywatności Serwisu www.natruly.eu

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

 W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej Rozporządzeniem) NATRULY Artur Kasprzyk  (zwany dalej także: Serwisem) będąca właścicielem domeny internetowej
www.natruly.eu przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zakupu produktów poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych

zawartych w Serwisie jest

NATRULY Artur Kasprzyk z siedzibą w Borkowice 11A, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE NIP 894 114 34 92 REGON 932817610

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych

opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody

wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji

o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików cookies).

6. Serwis zbiera informacje

dobrowolnie podane przez użytkownika.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Serwisem, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Serwisem.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w SSerwisie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Serwis.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu.

W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Serwis, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Twisto Polska Sp. z o.o.

7. Zakres przetwarzanych danych nie jest większy, niż:

imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e–mail), numer telefonu, adres zamieszkania, numer NIP, numer PESEL.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,

osoba, która udzieliła zgody posiada prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Osoba, która udzieliła zgody ma prawo złożenia żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.

9. Serwis przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacji transakcji wynikającej ze złożenia zamówienia w Serwisie.
 2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (Bank) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
   6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
   6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Poza celami wskazanymi w ust. 1-3 (cel pierwszorzędny), Serwis może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
  • obsługa zapytań o dostarczenie informacji,
  • obsługa reklamacji,
  • obsługa jawnie złożonego zainteresowania o nowościach.
 5. Przetwarzanie  danych osobowych w celach określonych w ust. 1 – 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Serwis.
 6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Serwis innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Twisto Polska sp. z o.o.

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie

nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd

osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

12. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas

niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu,

na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.

Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.natruly.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką

zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszej polityki, osoba, która złożyła dane ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce  Kontakt.

Pin It on Pinterest

Share This